informacje prawne

regulamin usług

Niniejszy regulamin usług (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki świadczenia usług przez [Nazwa Firmy IT] (zwanej dalej „Dostawcą”), z siedzibą w [Adres Firmy], zarejestrowaną pod numerem [Numer Rejestracyjny Firmy], adresowanych do klientów (zwanych dalej „Klientami”) korzystających z oferowanych przez Dostawcę rozwiązań i usług w zakresie informatycznym, w tym ale nie ograniczając się do: projektowania, implementacji i utrzymania oprogramowania, usług doradczych, wsparcia technicznego oraz innych usług IT określonych w indywidualnych umowach z Klientami.

Regulamin ma na celu określenie podstawowych zasad współpracy, zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, a także ochronę praw i obowiązków zarówno Klientów, jak i Dostawcy. Przystępując do korzystania z usług oferowanych przez Digital Templars sp. z o.o., Klient wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Regulamin jest dostępny i można go pobrać z oficjalnej strony internetowej Dostawcy, a jego akceptacja jest niezbędna do rozpoczęcia jakiejkolwiek współpracy. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o czym zobowiązuje się informować Klientów w odpowiedni sposób.

 

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług IT przez Digital Templars sp. z o.o. (dalej: „Dostawca”) na rzecz klientów (dalej: „Klient”).

 2. Usługi IT obejmują, ale nie są ograniczone do: projektowania i wdrażania oprogramowania, wsparcia technicznego, utrzymania systemów IT oraz doradztwa technologicznego.

 

Zakres usług

 1. Szczegółowy zakres świadczonych usług, terminy realizacji oraz warunki finansowe zostaną określone w osobnej umowie lub zamówieniu.

 

Warunki wykonania usługi

 1. Dostawca zobowiązuje się do realizacji usług z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami i najlepszymi praktykami branżowymi.
 2. Klient zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich informacji i materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz do współpracy z Dostawcą.

 

Czas i miejsce świadczenia usług

 1. Usługi będą świadczone zdalnie lub w siedzibie Klienta, w zależności od ustaleń zawartych w umowie.

 

Płatności

 1. Ceny usług, terminy płatności oraz szczegóły dotyczące rozliczeń określone zostaną w umowie lub zamówieniu.

 2. Opóźnienia w płatnościach mogą skutkować wstrzymaniem świadczenia usług do czasu uregulowania zaległości.

 

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa do wyników prac, w tym oprogramowania, dokumentacji i materiałów opracowanych w ramach świadczenia usług, należą do Dostawcy, chyba że umowa stanowi inaczej.

 2. Klient otrzymuje licencję do korzystania z wyników prac w zakresie określonym w umowie.

 

Odpowiedzialność

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działań Klienta niezgodnych z instrukcjami Dostawcy lub w wyniku siły wyższej.

 

Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji usług będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia – przez sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.

 2. Zmiany do regulaminu mogą być wprowadzane przez Dostawcę, a Klient zostanie o nich poinformowany w ustalonym terminie.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.03.2016.